Структура

Карол Финанс

Карол Финанс е финансово-инвестиционна компания, която се занимава с финансови консултации, инвестиции и управление. Дружеството предоставя финансови услуги на компании и предприемачи по корпоративното консултиране, структурирането на инвестиционни проекти, подготвянето и обслужването на фирмени сливания и придобивания. Карол Финанс е обслужващо дружество на Адванс Терафонд и Адванс Екуити Холдинг.

Електронен адрес на Адванс Терафонд

Адванс Терафонд е най-голямото дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички основни български индекси. Компанията създава дългосрочна стойност за акционерите си и възможности за устойчиво развитие на земеделските производители чрез поземлено банкиране и комасация.

Електронен адрес на Адванс Екуити Холдинг

Адванс Екуити е дялов инвеститор със средносрочен и дългосрочен хоризонт в частни (непублични) компании. Фокусът на дружеството е инвестиране на набраните от капиталовия пазар средства в компании, които притежават висок потенциал за растеж, както и способен и мотивиран мениджърски екип.