Регулиране на финансовите пазари в ЕС

"С пожелания за много здраве и успехи, за по-малко, но по-смислени регулации."

На екипа на Карол

д-р Калоян Симеонов

За автора:

Д-р Калоян Симеонов в деня на презентацията в Карол получи академичната длъжност доцент по Европеистика към Катедра Европеистика, Философски факултет на Софийски университет „Св.Кл. Охридски“. Има сериозен научен и практически опит. Над 10 години е преподавател,включително в Дипломатическия институт, Института по публична администрация, Центъра за европейски програми към Американския университет в Благоевград, Университета за национално и световно стопанство и над 15 години работи в държавната администрация. Бил е експерт в Дирекция "Държавен дълг и финансови пазари", Министерство на финансите. Като експерт в дирекция Координация по въпросите на ЕС на Министерски съвет е отговарял за подготовката и провеждането на заседанията на Съвета по европейските въпроси  и участва в работни групи към Съвета на ЕС. Признат и доказан експерт с разнообразен опит чрез участия в туининг проекти, проекти по оперативни програми, а и като експерт на Европейската комисия, с участие в експертни мисии, свързани с анализ и хармонизиране на национални законодателства.

 

За книгата:

Книгата „Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз“ започва с любим цитат на автора от Нютон: „Мога да пресметна движението на звездите, но не и лудостта на хората”.

Без да се опитва да пресмята регулациите, д-р Калоян Симеонов се опитва да отговори на въпроса дали след началото на кризата не се е преминало от фаза на регулиране към фаза на свръхрегулиране на финансовите пазари и финансовите услуги в ЕС. За първи път в едно издание са събрани на български език регулациите в банковата сфера, финансовите инструменти, инвестиционните фондове, капиталовите пазари, защитата на потребителите на финансови услуги. Подходът е впечатляващ, коментира при представянето на книгата в библиотеката на Карол Ясен Георгиев, изпълнителен директор на ИИП. В различните теми авторът обръща внимание на отражението на европейските регулации върху финансовите пазари и услуги в България.

Аудио автограф от д-р Калоян Симеонов