Ценности на забогатяване

"На колегите от „Карол” с уважение и най-добри пожелания.”

 

Проф. д.с.н. Цветан Давидков

За автора:

Професор д.с.н. Цветан Давидков е преподавател в Софийския университет “Свети Климент Охридски”. Чете курсове различни дисциплини като Основи на управлението, Предприемачество, Организационно поведение, Национални и организационни култури. В тези области е публикувал монографии, учебници, статии. Специализирал е по преподаване на управленски знания, бизнескомуникации, предприемачество и малък бизнес, проектно управление, системи за качество, дистанционно обучение във Великобритания, Холандия, Белгия, Германия, Швеция, Ирландия, Чехия и Унгария и др. Магистърски програми на Софийския университет: Национална и организационна култура, Управление и развитие на организационната култура, Предприемачество, Проектно управление, Предприемачество и организационни иновации и др. Преподавал е в магистърски програми на НБУ-УМ по УРЧР и Мениджмънт и организационно съвършенство – Национална и организационна култура, Корпоративна култура за тотално качество и организационно съвършенство. Участвал е в обучителни и консултантски проекти за корпоративни клиенти, Института за публична администрация, министерства и нестопански организации. Автор на десетки монографии, учебници и публикации.


За книгата:

„Ценности на забогатяване. Предприемачите в България през периода 1991-2004 година” е изследователски поглед върху явлението „българско предприемачество”, резултат от национални особености, натрупвания и качествени промени в едно динамично време. Монографичният труд е резултат на дългогодишни проучвания по темата. Въз основа на значимостта на ключови трудови цели, съвременният български предприемач е представен чрез йерархичен ценностен модел. Авторът сравнява ценностите при предприемачи и непредприемачи и изследва влиянието на трудови ценности върху предприемаческия успех, за да очертае ценностния модел на успяващия предприемач. Какво е предприемачески успех? Как се легитимира? Кои личностни качества осигуряват постигането му? Интересни отговори, обяснения на феномени, зависимости и задълбочен анализ на получените резултати. Изводите се основават върху две представителни за България изследвания - „Национална и организационни култури – 2001” и „Национална и организационни култури – 2008”. Получените данни са сравнени с резултатите от други изследвания.