11дек2017

Докторант от СУ е новият носител на докторантската стипендия на Карол

Драгомира Стоянова е носителят на докторантската стипендия на Карол за 2018г. Тя е редовен докторант втора година в СУ „Св.Климент Охридски”, Биологически Факултет, Катедра „Обща и промишлена микробиология”, Лаборатория „Бионанотехнологии”. Темата на нейната научна работа е „Антимикробна активност на наноструктурни материали”. Има 11 публикации по темата, 9 участия в национални и международни конференции в областта на нанотехнологиите и четири награди, две от които финансови грантове за участие във форуми.

Темата на докторантурата на Драгомира Стоянова има интердисциплинарен характер и би могла да бъде в основата на разрешаването на един социален и икономически проблем - инфекциите, причинени от медицински изделия.  Бързо развиващата се резистентност към традиционно използваните антибиотици прави търсенето на нови антимикробни материали сериозно съвременно предизвикателство.

Във фокуса на нейния проект е антимикробната активност на новосинтезирани наноматериали, с акцент към техните висока биосъвместимост и ниска цитотоксичност. Целта е получаване на балансиран ефект, изразяващ се в токсичност спрямо клинично значими микроорганизми и безопасност за макроорганизма. Този подход позволява разработването на нови антимикробни агенти и биоматериали. Научната стойност на проекта е обвързана с изясняване механизма на действие на синтезирани за първи път с конкретния компонентен състав материали, с потенциално приложение в клиничната практика. На този етап от научната работа, вече е постигнат желаният бактерициден ефект върху клинично значими щамове.

Другите двама финалисти на конкурса за докторантската стипендия на Карол, също се представиха силно и работата им беше високо оценена от журито. Вера Семерджиева, редовен докторант в ХТМУ, направи онлайн презентация от университета в Есен, където работи в момента по темата „Конструиране на биогоривна клетка на основата на оксидоредуктази“.

Третият финалист, Калоян Генков, редовен докторант в СУ „Св. Климент Охридски”, презентира темата си „Термична модификация на микро- и наноструктури за плазмонни приложения”, като акцентира и върху своя личен принос за популяризиране на науката сред учениците.

Годишната докторантска стипендия на Карол е в размер на 8000 лв. и ще бъде връчена на редовен докторант за шести път.

Досегашните носители на стипендията са от СУ Св. Климент Охридски, УАСГ, Технически университет – София и Медицински университет – София.

Назад към новините